Budowa za granicą

Powierzchnia: 0-300m2
Garaż

KOSZTY BUDOWY W EUROPIE

Poniższe informacje dotyczą realizacji w Niemczech /DE/, Austrii /AU/, Francji /FR/, Holandii/NL/, Słowacji /SK/ oraz Czechach /CZ/.

Szanowni Państwo ceny podane na stronie przy każdym z budynków z OFERTY typowej Ibudhaus http://www.ibudhaus.pl/oferta/
są aktualne i obejmują montaż, materiały niezbędne do realizacji budynku wraz z transportem do 30 km od siedziby firmy w Mikołowie.

Z uwagi na wysokie koszty pracy zw ze zgłoszeniem pracowników do robót za granicą, wynagrodzeniami dla ekip montażowych, kosztami wynajmu niektórych narzędzi i usług, transportu etc. realizacje poza Polską kształtują się następująco:

  • dla budynków typowych z oferty Ibudhaus http://www.ibudhaus.pl/oferta/ do cen podanych na stronie należy doliczyć średnio 38% wartości netto do poszczególnych pozycji z cennika + VAT w kraju inwestora – cena obejmuje wszystkie materiały, montaż i transport.
  • średni koszt realizacji 1m2 dla budynków realizowanych według projektów indywidualnych to około 1380 euro netto + VAT w kraju inwestora – cena obejmuje wszystkie materiały, montaż i transport.

Kosztem dodatkowym inwestora jest zakwaterowanie ekipy montażowej na okres niezbędny do realizacji zlecenia, 5-6 osób  maksymalnie 15 km od placu budowy, wynajem dźwigu oraz rusztowania wraz z montażem przez lokalną firmę z odpowiednimi uprawnieniami.
ETAP O – wg umowy ibudhaus tj. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad budową są kosztem po stronie inwestora, możemy pomóc przy poleceniu osób z uprawnieniami z terenu Niemiec /DE/.
Gotowy projekt architektoniczno budowlany w języku polskim dostarcza ibudhaus – tłumaczenia i adaptacja projektu po stronie inwestora.

/szczegółowych informacji udziela oddział Ibudhaus Mikołów, Gliwicka 69, 43-190 Mikołów, Polska tel. +48 504279511 /polski, english/

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

————

CONSTRUCTION COSTS IN EUROPE

The following information applies to implementation in Germany / DE /, Austria / AU /, France / FR /, the Netherlands / NL /, Slovakia / SK / and the Czech Republic / CZ /.

Ladies and Gentlemen, the prices listed on the website for each of the buildings from a typical Ibudhaus OFFER http://www.ibudhaus.pl/oferta/
are up-to-date and include assembly, materials necessary for the construction of the building along with transport up to 30 km from the company’s headquarters in Mikołów, Poland.

Due to the high labor costs with the application of employees to work abroad, remuneration for assembly teams, the costs of renting some tools and services, transport, etc. realizations outside Poland are as follows:

  • for typical buildings from the Ibudhaus offer http://www.ibudhaus.pl/oferta/, the prices on the website should be supplemented with an average of 38% of the net value for individual items from the price list + VAT in the investor’s country – the price includes all materials, assembly and transport.
  • the average cost of 1m2 for buildings constructed according to individual projects is about EUR 1,380 net + VAT in the investor’s country – the price includes all materials, assembly and transport.

An additional cost for the investor is the accommodation of the assembly team for the period necessary to complete the order, 5-6 people, maximum 15 km from the construction site, rental of a crane and scaffolding with assembly by a local company with appropriate permissions.
STAGE O – according to the ibudhaus agreement, i.e. preparation of design documentation and construction supervision are the costs of the investor, we can help with recommending people with permissions from Germany / DE /.
The ready architectural and construction design in Polish is provided by ibudhaus – translations and adaptation of the design on the investor’s side.

/ for detailed information please contact the Ibudhaus Mikołów branch, Gliwicka 69, 43-190 Mikołów, Poland tel. +48 504 279 511 /english , polski/

WE INVITE YOU TO COOPERATION.

—————

BAUKOSTEN IN EUROPA

Die folgenden Informationen gelten für die Umsetzung in Deutschland / DE /,  Österreich / AU /,  Frankreich / FR /,  den Niederlanden / NL /,  der Slowakei / SK / und der Tschechischen Republik / CZ /.

Sehr geehrte Damen und Herren, die auf der Website aufgeführten Preise für jedes Gebäude stammen aus einem typischen Ibudhaus-ANGEBOT http://www.ibudhaus.pl/oferta/
sind auf dem neuesten Stand und umfassen Montage, für den Bau des Gebäudes erforderliche Material sowie Transportmittel bis zu 30 km vom Firmensitz in Mikołów entfernt.

Aufgrund der hohen Arbeitskosten bei der Bewerbung von Mitarbeitern für die Arbeit im Ausland, der Vergütung für Montageteams, der Kosten für die Anmietung einiger Werkzeuge und Dienstleistungen, des Transports usw. Realisierungen außerhalb Polens sind wie folgt:

  • Für typische Gebäude aus dem Ibudhaus-Angebot http://www.ibudhaus.pl/oferta/ sollten die Preise auf der Website mit durchschnittlich 38% des Nettowerts für einzelne Artikel aus der Preisliste + MwSt. im Land des Anlegers ergänzt werden – der Preis beinhaltet alle Materialien, Montage und Transport.
  • Die durchschnittlichen Kosten von 1m2 für Gebäude, die nach einzelnen Projekten errichtet wurden, betragen im Land des Investors ca. 1.380 EUR netto zzgl. MwSt. – Der Preis beinhaltet alle Materialien, Montage und Transport.

Zusätzliche Kosten für den Investor sind die Unterbringung des Montageteams für den für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Zeitraum, 5-6 Personen, maximal 15 km von der Baustelle entfernt, die Anmietung eines Krans und eines Gerüsts mit Montage durch ein örtliches Unternehmen mit entsprechenden Genehmigungen.
STUFE O – gemäß der ibudhaus-Vereinbarung, d. H. Vorbereitung der Projektdokumentation und Bauüberwachung sind die Kosten des Investors. Wir können bei der Empfehlung von Personen mit Lizenzen aus Deutschland / DE / helfen.
Das fertige Architektur- und Konstruktionsdesign in polnischer Sprache wird von ibudhaus bereitgestellt – Übersetzungen und Anpassung des Designs auf Investorenseite.

/ Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an die Niederlassung Ibudhaus Mikołów, Gliwicka 69, 43-190 Mikołów, Polen, Tel. +48 504 279 511 /english, polski/

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein

Standardy docieplenia budynku
Elementy dodatkowe
Wykończenia
Do wyboru instalacje centralnego ogrzewania C.O. oraz wentylacje
Przygotowanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę
PODSUMOWANIE
Stan surowy, standard ocieplenia budynku i elementy dodatkowe
Roboty wykończeniowe
Razem netto
Razem brutto
Kolejny dom
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.